Deze pagina ondersteunt uw browser slechts in beperkte mate. Moet u een modernere browser installeren (bijvoorbeeld Edge, Chrome, Safari of Firefox).

Gratis verzending vanaf €50

Winkelmand

Je winkelmand is leeg

Doorgaan met winkelen

Algemene Voorwaarden

1 November, 2020

Welkom op de website van Lait de Soja, www.laitdesoja.eu (de "Site"). De Site wordt beheerd door Lait de Soja (het "Bedrijf", "wij" of "ons"). Door onze site te bezoeken of te gebruiken, geef je aan dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn, ongeacht of je een geregistreerde gebruiker van de site bent.

 

Artikel 1. Introductie

Door een bestelling te plaatsen op www.laitdesoja.eu, ga je akkoord met de aankoop van een Product op en onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden van Lait de Soja (Algemene voorwaarden). De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen jou en Lait de Soja wanneer je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de website www.laitdesoja.eu De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als klant van Lait de Soja. Lees ze aandachtig door.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen en leveringen van en overeenkomsten met Lait de Soja zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Klant in zijn bestelling, bevestiging of via enig ander communicatiemiddel andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart, zijn dergelijke bepalingen alleen bindend voor Lait de Soja. Indien en voor zover Lait de Soja deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Tarieven

3.1 Alle tarieven zoals weergegeven op de site, zijn inclusief belastingen en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de site.

3.2 Indien er verzendkosten van toepassing zijn, zullen deze duidelijk op de Site worden vermeld voordat de Overeenkomst wordt gesloten. De verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.

3.3 De inhoud van de site is met de grootste zorg samengesteld. Lait de Soja kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Site te allen tijde correct en / of volledig is. Alle prijzen en andere informatie die op de Site en op ander materiaal afkomstig van Lait de Soja worden weergegeven, kunnen typografische en / of programmeerfouten bevatten. Lait de Soja kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke typografische en / of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren.

3.4 Lait de Soja kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele afwijkingen tussen de kleur van het product en de kleur van het product zoals weergegeven op de site.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Lait de Soja aanvaardt, op welk aanbod de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lait de Soja ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3 Indien wordt geconstateerd dat de Klant bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Lait de Soja het recht om haar verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de Klant zijn ontvangen.

4.4 Lait de Soja behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Zodra Lait de Soja de bestelling van een Klant heeft ontvangen en de aanvaarding ervan heeft bevestigd, zal Lait de Soja de Producten overhandigen aan het transportbedrijf zoals gekozen door Lait de Soja.

5.2 De site bevat informatie die de manier van levering van de producten beschrijft en een schatting van de termijn waarin de producten aan de klant zullen worden geleverd.

5.3 Lait de Soja adviseert de Klant de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen veertien (14) dagen na levering schriftelijk of per e-mail te melden.

5.4 Zodra het Product is afgeleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het Product volledig over op de Klant.

Artikel 6. Retourneren

6.1 De Klant heeft het recht om het Product binnen veertien (14) dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd te retourneren.

6.2 De Klant dient Lait de Soja te informeren. van zijn wens om het Product te retourneren door een retourzending aan te vragen via onze Site binnen de bovengenoemde periode van veertien (14) dagen nadat het Product aan de Klant is geleverd. Dit verzoek moet de volgende informatie bevatten: bestelnummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres, artikelnaam, aantal en afleveradres. De kosten voor verzending van de Producten naar Lait de Soja zijn voor rekening van de Klant.

6.3 Geretourneerde producten moeten ongebruikt, onbeschadigd zijn en in de originele ongeopende verpakking met de originele pakbon worden geretourneerd. Pogingen tot retournering zonder aan alle bovengenoemde voorwaarden te voldoen, worden niet geaccepteerd.

6.4 De klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendmethode van de retourzendingen. Lait de Soja kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor retourzendingen die tijdens het retourneren verloren en / of beschadigd zijn in de post. We raden je daarom aan om te kiezen voor aangetekende verzending, tracking informatie op te vragen en het pakket met het / de geretourneerde Product (en) te verzekeren.

6.5 Na ontvangst en acceptatie van de geretourneerde Producten, zal Lait de Soja binnen dertig (30) dagen een nieuwe kaars verzenden van dezelfde grootte en prijs.

Artikel 7. Betaling

7.1 De Klant zal de verschuldigde bedragen aan Lait de Soja betalen in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site geselecteerde betaalmethode. Het staat Lait de Soja vrij om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze betaalmethoden op elk moment wijzigen.

Artikel 8. Garanties

8.1 Lait de Soja garandeert dat de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de site.

8.2 Lait de Soja biedt alleen garanties op producten die op de site zijn gekocht en alleen vergezeld van een geldig aankoopbewijs.

Artikel 9. Klachten

9.1 Als de Klant klachten heeft in verband met een Product of over andere aspecten van de Site of service van Lait de Soja, kan hij een klacht indienen per e-mail of schriftelijk.

9.2 Lait de Soja zal zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De totale aansprakelijkheid van Lait de Soja jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding die niet hoger is dan de prijs bedongen voor die betreffende Overeenkomst (inclusief BTW en verzendkosten). / p>

10.2 Lait de Soja kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of verliezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel 10, is Lait de Soja niet aansprakelijk, ongeacht de gronden waarop een actie of procedure kan worden gebaseerd. De in dit artikel 10.3 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lait de Soja.

10.4 Lait de Soja is jegens de Klant alleen aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst indien de Klant Lait de Soja schriftelijk in gebreke stelt. Zonder uitstel een redelijke termijn vast te stellen waarbinnen Lait de Soja de mogelijkheid heeft om het verzuim te verhelpen, en Lait de Soja er niet in slaagt het verzuim binnen die termijn te verhelpen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het verzuim te bevatten, zodat Lait de Soja in staat is adequaat te reageren en / of passende maatregelen te nemen.

10.5 Elke gebeurtenis die aanleiding geeft tot schadevergoeding is steeds onder de voorwaarde dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de schade of het verlies schriftelijk bij Lait de Soja meldt. is ontstaan.

10.6 Lait de Soja is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die Opdrachtgever heeft geleden als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Dit omvat onder meer (en zonder beperking) het geval dat een door Lait de Soja ingeschakelde derde niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van overmacht.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Lait de Soja geen volledige betaling voor de producten heeft ontvangen, behoudt Lait de Soja het eigendom van de producten.

Artikel 12. Persoonlijke gegevens

12.1 Lait de Soja verwerkt de persoonlijke gegevens van de Klant in overeenstemming met de Privacy & amp; Beleid zoals gepubliceerd op de site.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, inclusief geschillen over het bestaan ​​en de geldigheid daarvan, zal, indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lait de Soja is statutair gevestigd.

13.3 In het geval dat een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige bepalingen hierin niet waren opgenomen; en dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden dan geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van Lait de Soja bij het invoegen van de oorspronkelijke bepaling.